Підвищення кваліфікації

Вимоги до програми підвищення кваліфікації

 

Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановю КМУ від 21.08.2019 № 800,  повинна містити інформацію про:
 
— її розробника (розробників), 
— найменування, 
— мету, 
-напрям,
— зміст, 
-обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, 
-форму (форми) підвищення кваліфікації, 
-перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо).

 

Програма також може містити інформацію про:

 

-розподіл годин за видами діяльності (консультація; аудиторна, практична, самостійна і контрольна робота тощо);

— особу (осіб), які виконують програму (рівень вищої освіти, категорія, науковий ступінь, педагогічне/вчене звання, місце та/або досвід роботи тощо);

— строки виконання програми;

— місце виконання програми (за місцезнаходженням суб’єкта підвищення кваліфікації та/або за місцезнаходженням замовника тощо), очікувані результати навчання;

— вартість (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання освітньої послуги;

— графік освітнього процесу;

— мінімальну та максимальну кількість осіб в групі;

— академічні, професійні можливості за результатами опанування програми;

— можливість надання подальшої підтримки чи супроводу;

— додаткові послуги (організація трансферу, забезпечення проживання і харчування, перелік можливих послуг для осіб з інвалідністю тощо);

— документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації тощо.

 

 

 

 

 1. Програма підвищення кваліфікації практичних психологів закладів дошкільної освіти за темою

«Вольовий розвиток дітей дошкільного віку»

 

 

Розробник програми

Соловйова Людмила Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Найменування програми

Програма підвищення кваліфікації практичних психологів закладів дошкільної освіти за темою «Вольовий розвиток дітей дошкільного віку»

Мета програми

Удосконалити науково-методичний та практичний рівні професійної компетентності практичних психологів закладів дошкільної освіти з питання вольового розвитку дітей дошкільного віку

Напрям програми

Розвиток професійних компетентностей

Зміст програми

№ з/п

Тема заняття

Год.

1

Розвиток вольової сфери дитини-дошкільника: теоретичні питання

4

2

Забезпечуємо мотиви вольових дій дітей

2

3

Навчаємо дітей планувати свої дії

2

4

Керівництво процесом реалізації дитиною поставленої мети: як навчити дитину працювати за зразком, інструкцією, власним задумом, дотримуватися правил гри

3

5

Психолого-педагогічне проєктування взаємодії дорослого з дитиною «Я вчуся долати труднощі»

3

Обсяг програми

14 годин

Форма підвищення

кваліфікації

Очна форма підвищення кваліфікації

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/

набуватимуться

–                  знання сучасних наукових підходів щодо шляху формування волі дитини-дошкільника;

–                  володіння методами дослідження вольової поведінки дітей;

–                  володіння методикою розвитку волі дітей  дошкільного віку;

–                  здатність до відстеження динаміки та забезпечення підтримки вольового розвитку дитини в освітньому процесі.