Підвищення кваліфікації

Вимоги до програми підвищення кваліфікації

 

Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановю КМУ від 21.08.2019 № 800,  повинна містити інформацію про:
 
— її розробника (розробників), 
— найменування, 
— мету, 
-напрям,
— зміст, 
-обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, 
-форму (форми) підвищення кваліфікації, 
-перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться (загальні, фахові тощо).

 

Програма також може містити інформацію про:

 

-розподіл годин за видами діяльності (консультація; аудиторна, практична, самостійна і контрольна робота тощо);

— особу (осіб), які виконують програму (рівень вищої освіти, категорія, науковий ступінь, педагогічне/вчене звання, місце та/або досвід роботи тощо);

— строки виконання програми;

— місце виконання програми (за місцезнаходженням суб’єкта підвищення кваліфікації та/або за місцезнаходженням замовника тощо), очікувані результати навчання;

— вартість (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання освітньої послуги;

— графік освітнього процесу;

— мінімальну та максимальну кількість осіб в групі;

— академічні, професійні можливості за результатами опанування програми;

— можливість надання подальшої підтримки чи супроводу;

— додаткові послуги (організація трансферу, забезпечення проживання і харчування, перелік можливих послуг для осіб з інвалідністю тощо);

— документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації тощо.

 

sertifik-kursiv-pidv-kvalif

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова правління ВГО

«Асоціація працівників дошкільної освіти»

_____________________Ніна Омельяненко

 

 

Програми підвищення кваліфікації*

2021 рік

 

 

Розробник програми

Наймену

вання програми

Мета програми

Напрям програми

Зміст програми

Обсяг програми,

год

Форма підвищення

квалі

фікації

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/

набуватимуться

тема

год.

 

І. Програма підвищення кваліфікації практичних психологів закладів дошкільної освіти за темою

«Вольовий розвиток дітей дошкільного віку»

 

1.

Соловйова Людмила Іванівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, голова місцевого осередку у м. Києві

Вольовий розвиток дітей дошкільного віку

Удосконалити науково-методичний та практичний рівні професійної компетентності практичних психологів закладів дошкільної освіти з питання вольового розвитку дітей дошкільного віку

Розвиток професійних компетентностей

Розвиток вольової сфери дитини-дошкільника: теоретичні питання

4

14

Очна/

дистанційна (програма тімс)

-знання сучасних наукових підходів щодо шляху формування волі дитини-дошкільника;

– володіння методами дослідження вольової поведінки дітей;

– володіння методикою розвитку волі дітей  дошкільного віку;

— здатність до відстеження динаміки та забезпечення підтримки вольового розвитку дитини в освітньому процесі.

Забезпечуємо мотиви вольових дій дітей

2

Навчаємо дітей планувати свої дії

2

Керівництво процесом реалізації дитиною поставленої мети: як навчити дитину працювати за зразком, інструкцією, власним задумом, дотримуватися правил гри

3

Психолого-педагогічне проєктування взаємодії дорослого з дитиною «Я вчуся долати труднощі»

3

 

 

ІІ. Краудсорсингова платформа «Майбутнє дошкільної освіти в епоху цифровізації»

 

2.

Аль-Хамадані Наталія Дмитрівна – викладач психолого-педагогічних дисциплін  ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», завідувач Лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти, голова місцевого осередку ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».

Сидоренко Наталія Миколаївна – викладач дисциплін дошкільного циклу  ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», заступник голови місцевого осередку ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти».

Турлуківська Анастасія Валеріївна – вихователь логопедичної групи КЗДО № 24  Сєвєродонецької міської ради, секретар місцевого осередку ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»

Краудсорсингова платформа «Майбутнє дошкільної освіти в епоху цифровізації»

 

 

Усвідомлення та розуміння цифрової культурної реальності, володіння її принципами та способами взаємодії у її просторі.

Володіння цифровою компетентністю, що забезпечує ефективне використання цифрових технологій у професійній педагогічній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти.

Організація системи оптимального пошуку та плідних інформаційних контактів для виконання професійних завдань.

Психологічна готовність до реалізації різних моделей поведінки в цифровому середовищі відповідно до морально-етичних норм і загальнолюдських цінностей

 

Розвиток цифрових навичок і компетенцій в галузі дошкільної освіти

 

Модуль 1. Цифрова реальність вихователя закладу дошкільної освіти:

Тема 1.   Онлайн-тестування з теми курсу

Тема 2-3.  Освіта в епоху               цифровізації. Революція в навчанні. Візуалізація навчального контенту

Тема 4-5. Цифрове дитинство:особливості навчання дитини дошкільного віку

Тема 6. Гуманно-особистісний підхід до дитини в епоху цифровізації

8

30

Очна/дистанційна

Лекції: он-лайн лекція, вебі

нар, інтерактивний плакат.

Практичні занят

тя: семінар – допо

відь, практичне заняття на закріплення теоретичного матеріалу, тре

нінг, диску

сія, презентація,  коу

чинг,  полі

лог,  хмарні тренін

ги,  мозко

вий штурм, сторітелінг, нетворкінг, педаго

гічне фента

зі, онлайн-тесту

вання 

 

Інтеґральна компетентність: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної педагогічної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та професійної практики.

Загальна компетентність: здатність до самостійного пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; здатність до ефективного етичного спілкування із суб’єктами взаємодії та в колективі (групі); здатність до вільного користування засобами сучасних інформаційних і комунікаційних технологій; здатність створювати команду, мотивувати її членів та досягати спільних цілей.

Цифрова  компетентність  впевнене,  критичне та  відповідальне  використання та взаємодію із цифровими технологіями для навчання, роботи й участі в суспільстві (загальні  принципи, механізми та логіку, що лежить в основі цифрових технологій, які розвиваються, а також знати основи  функціонування й  використання  різних пристроїв, програм і мереж). Здобувачі мають розуміти, як цифрові технології можуть  підтримувати комунікацію, творчість та  інноваційність,  усвідомлювати  їхні  можливості, обмеження, наслідки і ризики.

 Фахова компетентність: здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення як засобу спілкування та взаємодії з однолітками і дорослими.

 

 

 

Модуль 2. Цифрові ресурси у роботі вихователя:

Тема 8-9. Електронні ресурси у роботі вихователя

Тема 9-10. Використання дистанційних технологій у роботі вихователя закладу дошкільної освіти

Тема 11-12.  Хмарні технології у роботі вихователя (створення блогу)

Тема 13. Створення відео заняття

Тема 14. Створення електронного посібника ( на прикладі посібника «Абетка фізичного розвитку дошкільника»

Тема 15. Презентація власних розробок дистанційного контенту 

16

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота:

Створення професійного блогу вихователя

Створення відео

Створення електронного посібника

6

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Програма підвищення кваліфікації вихователів-методистів  закладів дошкільної освіти  на тему «Методичний кабінет. Простір безперервного  професійного вдосконалення педагога»

 

3.

Романюк Ірина Анатоліївна, методист науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради, голова місцевого осередку Асоціації у м. Миколаєві.

 

Про укладача програми за посиланням http://nmc.mkrada.gov.ua/?page_id=2715

 

Методичний кабінет. Простір безперервного  професійного вдосконалення педагога

 

1.Сприяння формуванню та удосконаленню  уявлень про нормативно-правове регулювання діяльності методичного кабінету закладу дошкільної освіти;

-створення структури методичної роботи, спрямованої на надання системної допомоги педагогам у розвитку їх професійної компетентності як безперервного процесу освіти, самоосвіти, що у свою чергу впливає на якість освітнього процесу.

2.Систематизація знань та умінь в  організації творчої та продуктивної діяльності методичного кабінету, а саме:

-доцільність вибору та логічна послідовність у плануванні  методичних форм та видів роботи з педагогами, можливість використання їх як засоби вивчення професійних можливостей спеціалістів;

-організація роботи творчих, проблемних, динамічних груп у процесі розвитку професійної творчості  педагогів;

-побудова внутрішнього моніторингу якості освіти та ролі вихователя-методиста у його проведенні;

-безперервність вдосконалення професійної  компетентності  педагога, ведення індивідуальної проектний план та календар професійних подій;

-відкритість та динамічність  інформаційно-візуального блоку методичного кабінету (стенди, виставки, прикраси)

3.Сприяти розвитку інноваційної культури,  критичного мислення, морально-психологічних якостей, які необхідні для створення у колективі творчої позитивної атмосфери.

4.Виховання культури взаємодії, відповідальності, уважності

Розвиток професійних (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), управлінської  компетентностей вихователів-методистів закладів дошкільної освіти у контексті реалізації Державної освітньої політики на засадах андрагогіки (науки про навчання дорослих); акмеології (науки про досягнення вершин творчості); аксіології (науки про людину як найвищу цінність); синергетики (науки про постійні зміни); інноватики (науки про нововведення); психології управління персоналом

Модуль 1.  Діяльність методичного кабінету

-Нормативне регулювання

-Номенклату

ра справ вихователя-методиста  або «Як ти човен  назвеш, так він і попливе»

-Як розкласти документи, щоб потім їх знайти?

-Чи можливо виконати всі вимоги ведення картотеки, чи є альтернатива?

-Орієнтовна  циклограма діяльності вихователя-методиста

2

18

Очна/

Дистанційна (програма тімс):

лекція, практичне занят

тя, інструктивно-методичне занят

тя, конференція з обміну досві

дом, «круг

лий стіл», консу

льта

ція, дистанційна консу

льта

ція, самостійна робота

 

розвиток професійної (знання навчального предмета, фахових методик, технологій) компетентності вихователів-методистів закладів дошкільної освіти

 

Модуль 2. Структура методичної роботи та план роботи вихователя-методиста

-Для чого план та структура, якщо вже  є план роботи ЗДО?

-Зручність форми плану  —  вагомий критерій  у виборі

планування освітнього процесу, яка  роль вихователя-методиста

4

 

 

Модуль 3. Організація роботи творчих, проблемних, динамічних  груп  у процесі розвитку професійної творчості  педагогів

-Колізії назв, змісту та діяльності  груп 

-Чому і як виникають групи? та  Чому і як  завершують свою діяльність?

3

 

 

 

 

Модуль 4. Внутрішній моніторинг якості освіти, роль вихователя-методиста у його проведенні

-Щоб не заплутатися у напрямах моніторингу, керуйтеся циклограмою внутрішнього контролю якості освітнього  процесу

-Як тема вивчення стану освітнього процесу  впливає на параметри моніторингу?

-Довідка за параметрами, як відображення результатів вивчення стану якості освітнього процесу

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5 . Безперервність вдосконалення  професійної  компетентності  педагога  -Як стимулювати та відстежити розвиток професійної компетентності педагога?

-Індивідуальний проектний план та календар професійних подій

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6. Інформаційно-візуальний блок методичного кабінету або як не заморозити інформацію

2

 

 

 

 

 

ІV. Програма підвищення кваліфікації директорів та вихователів-методистів  закладів дошкільної освіти  «План роботи закладу дошкільної освіти: принципи, структура, зміст. Крок за кроком до реального плану ефективних дій, які забезпечують внутрішню систему якості освіти»

 

4.

Романюк Ірина Анатоліївна, методист науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради

 

Про укладача програми за посиланням http://nmc.mkrada.gov.ua/?page_id=2715

 

План роботи закладу дошкільної освіти: принципи, структура, зміст. Крок за кроком до реального плану ефективних дій, які забезпечують внутрішню систему якості освіти»

 

1.Сприяння формуванню уявлень про план роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік та літній період, як основного документа, який регулює діяльність на вирішення пріоритетних завдань;

-план роботи як документ, який висвітлює  політику внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-аналіз підсумків діяльності закладу дошкільної освіти на навчальний рік, який є першим розділом плану роботи, як основу  для звітування керівника.

2.Систематизація знань про особливості розроблення плану роботи закладу дошкільної освіти на навчальний рік, а саме:

-нормативно-правове регулювання здійснення планового підходу до діяльності закладу дошкільної освіти;

-структура плану роботи, правила його оформлення та етапи розроблення;

-блоки аналізу роботи за минулий навчальний рік як перший ціленастановлювальний розділ плану (визначення річних завдань);

-планове  розв’язання річних завдань розвитку  закладу  дошкільної освіти (визначати взаємопов’язані та взаємозалежні за змістом та послідовністю  заходи).

3.Сприяти розвитку критичного мислення, морально-психологічних якостей, які необхідні для створення у колективі позитивної атмосфери.

4.Виховання культури взаємодії, відповідальності

 

Розвиток професійних (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), управлінської  компетентностей директорів та вихователів-методистів закладів дошкільної освіти у контексті реалізації державної освітньої політики на засадах андрагогіки (науки про навчання дорослих); акмеології (науки про досягнення вершин творчості); аксіології (науки про людину як найвищу цінність); синергетики (науки про постійні зміни); інноватики (науки про нововведення); психології управління персоналом

Модуль 1. 
1.Основні засади побудови Плану
2.Особливості форми та  структури плану. Трансформація блочної форми розроблення плану у помісячну. Доцільний розподіл плану на розділи, блоки та додатки
3.Оформлення плану: титульна, зміст, додатки, сторінки
4.Етапи розроблення плану
1,5 година — вебінар
3 години — семінар

4,5

14,5

Очна/

Дистанційна (програма тімс):

лекція, практичне за

няття, інструктивно-методичне за

няття, конфе

ренція з обмі

ну досві

дом, «круг

лий стіл», консу

льта

ція, дистанційна консу

льта

ція, самостійна робота

 

Розвиток професійних (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), управлінської  компетентностей директорів та вихователів-методистів закладів дошкільної освіти

 

Модуль 2.

Аналіз роботи за минулий навчальний рік як перший ціленастановлювальний розділ плану:

-аналіз як основа логічного зв’язку управлінських функцій, основа для звітування керівника;

-блокова структура аналізування – технологічний підхід;

-формулювання річних завдань.

2 години — вебінар

3 годин — семінар

5

 

 

 

 

 

Модуль 3.

Механізми вибору методичних форм роботи з педагогами для вирішен

ня річного завдання, які відстежуються у розділах та  блоках річного плану

-Розділ. Методична робота з кадрами

Засідання педагогічної ради

Підвищення професійної компетентності та розвиток професійної творчості

Підвищення кваліфікації: самоосвіта, курси, семінари

Моніторинг розвитку компетентності

-Розділ. Діяльність методичного кабінету

-Розділ. Організаційно-педагогічна робота: співпраця з батьками, масові заходи, співпраця зі школою та взаємодія з установами й організаціями

-Розділ. Адміністративно-господарська робота.

-Розділ. Вивчення стану організації освітнього процесу

2 години — вебінар

3 години — семінар

5

 

 

 

 

*Для членів ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» підвищення кваліфікації безкоштовне