Усі новини

z-dnem-nar

Вітаємо колег з днем народження

17.02.2019

17 лютого святкують свій день народження наші  колеги   Наталія Андріївна Флис, голова місцевого осередку...

vitayu-z-dnem-narodzhennya_as

Привітання з днем народження Катеринi Володимирівнi Чегаринськiй

17.02.2019

 17 лютого святкує 40-рiччя вiд дня народження Катерина Володимирівна Чегаринська, учасник Одеського осередку ВГО "АПДО", Голова...

monu

Лист МОН України щодо дотримання вимог з питань охорони праці та безпе...

15.02.2019

Лист Міністерства освіти і науки України від 14.02. 2019 року  № 1/11-1491    "Щодо організації роботи...

mon

Лист МОН України щодо підвищення кваліфікації

15.02.2019

Лист МОН України  № 1/9-756  від 11.12.2018 року   Переглянути за посиланням  

Íà ýêðàíå ìîíèòîðà - ñòðàíèöà ýëåêòðîííîé îíëàéí-ñèñòåìû - åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà äåêëàðàöèé ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â Êèåâå, 15 àâãóñòà 2016 ã.  Óêðàèíå â 00. 00 15 àâãóñòà îôèöèàëüíî íà÷àëà ðàáîòó ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ. Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

Електронний реєстр щодо надання грифів та свідоцтв МОН України

15.02.2019

Інститут модернізації змісту освіти створив Електронний реєстр щодо надання грифів та свідоцтв Міністерства освіти і...

novagrad-volins-4

Засідання місцевого осередку Асоціації м.Новоград-Волинський

14.02.2019

7 лютого 2019 року на базі інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Новоград-Волинської міської ради...