Íà ýêðàíå ìîíèòîðà - ñòðàíèöà ýëåêòðîííîé îíëàéí-ñèñòåìû - åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà äåêëàðàöèé ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â Êèåâå, 15 àâãóñòà 2016 ã.  Óêðàèíå â 00. 00 15 àâãóñòà îôèöèàëüíî íà÷àëà ðàáîòó ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ. Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

Електронний реєстр щодо надання грифів та свідоцтв...

14.12.2016

Інститут модернізації змісту освіти створив Електронний реєстр щодо надання грифів та свідоцтв Міністерства освіти і...

lego-odesa

Семінар «LEGO — гра і розвиток особистості...

13.12.2016

6 грудня 2016 року в дошкільному навчальному закладі № 11 «Лялечка» міста Чорноморськ Одеської області...

vidavnictvo-lips

Вітаємо Ірину Терещенко з виданням посібника з...

08.12.2016

В грудні 2016 року у видавництві "ЛІПС" вийшов посібник "Основи економічних знань та енергозбереження для...

seminar

Сучасні підходи до організації діяльності дошкільного закладу:...

06.12.2016

1-2 грудня освітяни-«дошкільники» Тернопільщини взяли участь у семінарі «Сучасні підходи до організації діяльності дошкільного навчального...

den-doshk

Лист ВГО до Адміністрації Президента України

29.11.2016

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація працівників дошкільної освіти» 28.11.2016                ...

lego-keriz

Семінар-практикум «Безмежний світ гри з LEGO» в...

28.11.2016

23 листопада 2016 року в ході впровадження проекту «Сприяння освіти» в рамках Меморандуму про взаєморозуміння...