koledzh-i-texnikumi

ЗАКОНОПРОЕКТ “ПРО ФАХОВУ ПЕРЕДВИЩУ ОСВІТУ”

30.05.2019

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект “Про фахову передвищу освіту” - його підтримали...

dsyao-ukra%d1%97ni

Оголошення конкурсу у територіальні органи Державної служби...

29.05.2019

Запрошуємо приєднатися до команди Державної служби якості освіти України.   Оголошено конкурс на зайняття 35...

Íà ýêðàíå ìîíèòîðà - ñòðàíèöà ýëåêòðîííîé îíëàéí-ñèñòåìû - åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà äåêëàðàöèé ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â Êèåâå, 15 àâãóñòà 2016 ã.  Óêðàèíå â 00. 00 15 àâãóñòà îôèöèàëüíî íà÷àëà ðàáîòó ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ. Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

Електронний реєстр щодо надання грифів та свідоцтв...

27.05.2019

Інститут модернізації змісту освіти доповнив Електронний реєстр щодо надання грифів та свідоцтв Міністерства освіти і...

uryadovij-portal

План заходів з реалізації у 2019–2021 р.р....

24.05.2019

22 травня 2019 року прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України „Деякі питання створення системи надання послуги...

monu

МОН – джерела покриття витрат на статтю...

22.05.2019

Лист  Міністерства освіти і науки України «Щодо реалізації положень частини другої статті 61 Закону України...

den-batka

Запровадження святкування Дня батька в Україні

20.05.2019

Кабінет Міністрів України схвалив Указ Президента України «Про День батька», відповідно до якого у третю...