monu

Лист МОН України щодо дотримання вимог з...

15.02.2019

Лист Міністерства освіти і науки України від 14.02. 2019 року  № 1/11-1491    "Щодо організації роботи...

mon

Лист МОН України щодо підвищення кваліфікації

15.02.2019

Лист МОН України  № 1/9-756  від 11.12.2018 року   Переглянути за посиланням  

Íà ýêðàíå ìîíèòîðà - ñòðàíèöà ýëåêòðîííîé îíëàéí-ñèñòåìû - åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà äåêëàðàöèé ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ãîñóäàðñòâà èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â Êèåâå, 15 àâãóñòà 2016 ã.  Óêðàèíå â 00. 00 15 àâãóñòà îôèöèàëüíî íà÷àëà ðàáîòó ñèñòåìà ýëåêòðîííîãî äåêëàðèðîâàíèÿ. Ôîòî Ñîêîëîâñêàÿ Èííà / ÓÍÈÀÍ

Електронний реєстр щодо надання грифів та свідоцтв...

15.02.2019

Інститут модернізації змісту освіти створив Електронний реєстр щодо надання грифів та свідоцтв Міністерства освіти і...

uryad

Уряд збільшує соціальну допомогу сім’ям, в яких...

14.02.2019

Муніципальна няня - додатково до щомісячних виплат на дитину.   Кожній українській сім’ї, в якій...

trivalosti-robochogo-chasu

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019...

13.02.2019

Відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) нормальна тривалість робочого...

ck-profpilki

Неприпустимість скорочення штатів закладів освіти

12.02.2019

На запити з місць щодо правомірності скорочення посад працівників закладів освіти з числа робітників та...